03/16 

Pranešame, kad 2020 m. balandžio 14 d. 10.00 val. Elektrėnų savivaldybės Kultūros centre adresu Draugystės g. 2, Elektrėnuose, šaukiamas kredito unijos “Vievio taupa”, buveinės adresas: Draugystės g. 19-44, Elektrėnai, eilinis visuotinis narių susirinkimas. Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo ( nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
 8. Kredito unijos buveinės pakeitimas;
 9. Stebėtojų tarybos atšaukimas;
 10. Stebėtojų tarybos narių ir stebėtojų tarybos pirmininko rinkimai;
 11. Valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimas;
 12. Paskolų komiteto narių ir paskolų komiteto pirmininko rinkimai;
 13. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas;
 14. Dėl kredito unijos narių, nevykdančių savo pareigų ir pažeidžiančių kredito unijos įstatus, pašalinimo iš kredito unijos.

Neįvykus pirmajam susirinkimui, dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2020 m. balandžio 23 d. 10.00 val. Elektrėnų savivaldybės Kultūros centre adresu Draugystės g. 2, Elektrėnuose.

Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Draugystės g. 19-44, Elektrėnai. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Jolita Virganavičienė tel. Nr. +370 612 90470.

 

Kredito unijos „Vievio taupa“ valdyba