04/04 

KREDITO UNIJOS „VIEVIO TAUPA“ PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2019 M. KOVO 25 D. PRIIMTI NUTARIMAI:

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 dalimi informuojame, kad 2019-03-25 įvyko eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai;
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai;
  3. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai;
  4. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai;
  5. Patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir nuostolių dengimo tvarkos projektas;
  6. Patvirtinta 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmata;
  7. Nustatyta metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams;
  8. Valdybos nariu išrinktas Valdas Šikšnys;
  9. Priimtas nutarimas įstoti į Asociaciją Lietuvos kredito unijos.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais bei kitais dokumentais Kredito unijos „Vievio taupa“ nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, esančiose adresu: Draugystės g. 19-44, Elektrėnai.

Kredito unijos „Vievio taupa“ valdyba